Asset Declaring Management

เราให้คำปรึกษาและดำเนินการ

จัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติ


วิสัยทัศน์

ADM เป็นองค์กรยึดมั่นความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของผู้มารับบริการ

พันธกิจ

1.ให้คำปรึกษา แสวงหาทรัพย์สินและหนี้สินของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ และครบถ้วน

2.รับจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องยื่น ตามแบบ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.ให้บริการด้านกฎหมาย ทั่วไป

ถูกต้อง
ปลอดภัย
รักษาความลับ
ไว้ใจได้

การให้บริการ

- ให้บริการแก่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 ทำการนัดหมาย 

กฎหมายที่ควรรู้

"ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช."


"ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑"


"ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓"


"ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑"


"ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑"


"พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นัดหมายเบื้องต้น

กรุณาแจ้งวันและเวลาที่ท่านสะดวก 3 ช่วงเวลา ทางบริษัทจะทำการนัดหมายและติดต่อกลับ

ชื่อ :

สกุล :

เบอร์ติดต่อ :

 

Line ID :

อีเมล :

 

วันที่สะดวก (1) :

เวลา :

ถึง

วันที่สะดวก (2) :

เวลา :

ถึง

วันที่สะดวก (3) :

เวลา :

ถึง