คณะกรรมการบริษัท

Card image cap
นายพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

กรรมการ

Card image cap
ศาสตราจารย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล จ.พ., ม.ป.ช. 

ประธานและกรรมการผู้จัดการ

นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ

กรรมการ

ดร.หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ

กรรมการ